มอก.

มอก.

     มอก. คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสาร และจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น มอก. มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

 

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ลดราคาช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอยจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
- ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
- เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆต้องได้รับมอก.

 

ประโยชน์ผู้บริโภค
- ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
- สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
- ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้
- วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

รายชื่อมาตรฐานมอก.ต่างๆ ดังนี้

 

• มอก. 63-2560 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลื้นชัก
Filling office steel cabinets

 

• มอก. 353-2560 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
Door-type office steel cabinets

 

• มอก. 386-2531 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
Pressure-sensitive adhesive tape for electrical purposes: Plasticized polyvinyl chloride

 

• มอก. 1128-2562 แผ่นเหล็กมุงหลังคา
Roofing steel sheet

 

• มอก. 1136-2559 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
Stretch cling film for food

 

• มอก. 1284-2560 ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ
Steel lockers

 

• มอก. 1494-2541 โต๊ะเรียน
Educational institution furniture : Desks

 

• มอก. 1495-2541 เก้าอี้เรียน
Educational institution furniture : Chairs

 

• มอก. 2767-2559 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านสมรรถนะในการหุงข้าวและการอุ่นข้าว
Electric rice-cookers - Performance requirements

 

• มอก. 2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว
Single-use hygienic face masks

 

• มอก. 2199-2547 อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค
Respiratory protective devices : Particulate air purifying

 

• มอก. 1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง
Single-use medical examination gloves Part 1 : Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution

 

รับทำมอก.ภายในประเทศ และมอก.นำเข้า

สนใจสอบถามมอก.เล่มอื่นๆ 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 095-1614714 สุ / 097-1288284 หมู

Line : consultiso

Email : consult2514@hotmail.com

แบบฟอร์มเสนอราคา

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 35,671