Consult & Braintrain - บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, IATF 16949, ISO 13485, ISO 17025, GHP/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, มอก., อย., FDA, CE Mark, Barcode Control, มาตรฐานต่างๆ ของห้องแล็ป, ISO 39001

Consult & Braintrain

ผู้เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO และฝึกอบรม  

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด บริการที่ปรึกษา ISO รับปรึกษา ISO
ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจของลูกค้า โดยเน้นความใส่ใจ และความเป็นกันเอง
เพื่อสร้างความมั่นใจ และรับประกันว่าผ่านการตรวจรับรองจากบริษัทตรวจประเมิน
อย่างแน่นอน

อ่านต่อ

บริการของเรา

สร้างความมั่นใจให้ทุกหลักสูตรการอบรม ในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแต่ละมาตรฐาน 

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยการเน้นการฝึกปฏิบัติ Workshop, Coaching 

นำปัญหาที่องค์กรมีอยู่มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติได้หลังจบการอบรม 

สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือการแก้ปัญหากับทีมงานได้ตลอด

 

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016

     ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ การจัดวางระบบบริหาร
งานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบ
ได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
     ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่อง
ของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุน
การผลิตในธุรกิจ
     ระบบการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
คือ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องกันการบกพร่องต่างๆ ลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต และความผันแปรของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์
ดูรายละเอียด ISO 9001 ดูรายละเอียด ISO 14001 ดูรายละเอียด IATF 16949

ISO 45001:2018

ISO 13485:2016

ISO 50001:2018

     ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
โดยมุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในองค์กร
และการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิด
อันตรายจากกิจกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
     ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ผลิต
อุปกรณ์การแพทย์ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
การพัฒนา กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการขาย
เครื่องมือทางการแพทย์
     วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนี้ คือ การควบคุม
อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่สอดคล้องกันเป็นสากล
     ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด ISO 45001 ดูรายละเอียด ISO 13485 ดูรายละเอียด ISO 50001

ISO/IEC 17025:2017

ISO 22000:2018

GHP / HACCP

     เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพ
และข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะ
นำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบ
และ/หรือสอบเทียบ
     ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรม
อาหารโดยตรง มาตรฐานมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการให้การ
รักษาความปลอดภัยของอาหารที่มองเห็นได้ชัดเจน
     เป็นระบบบริหารงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการ
ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน
หรือความเสี่ยงกับอาหารเป็นพิษหรือความไม่ปลอดภัย
แก่ผู้บริโภค
ดูรายละเอียด ISO 17025 ดูรายละเอียด ISO 22000 ดูรายละเอียด GMP/HACCP

FSSC 22000

มอก.

     ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับ
การผลิตอาหาร และออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์
ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัผู้ผลิตอาหารรายใหญ่
     ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่
ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม
กับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสาร
และจัดพิมพ์เป็นเล่ม
ดูรายละเอียด FSSC 22000 ดูรายละเอียด มอก.

                

ติดต่อเรา

บริษัท คอนเซาท์ แอนด์ เบรนเทรน จำกัด
60/438 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Consult & Braintrain Co., Ltd
60/438 Moo 11 Thepharak Rd., Bangmuangmai Sub-district, Muang District,
Samutprakan 10270

Tel. 02-003-2587
Mobile : 095-161-4714, 097-128-8284
Line : consultiso
Email : consult2514@gmail.com, consult2514@hotmail.com
Website : www.consultiso.com

Visitors: 28,007