ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

     ISO 45001 คือจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System : OH&S) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยทำการวัดการปกป้อง และป้องกันอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งองค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนการจัดการกับความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด อื่นๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

     ISO 45001 ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 ตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยเเล้ว ซึ่งมีโครงสร้าง PDCA เหมือนเช่นเคย และมีโครงสร้างข้อกำหนดเป็นแบบ HLS เช่นเดียวกับข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ของ ISO 9001 และ ISO 14001

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำระบบ ISO 45001

- พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น การได้รับบาดเจ็บน้อยลง

- ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้น

- เพิ่มผลกำไรโดยลดความสูญเสีย เพิ่มคุณภาพ และผลผลิต

- ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สิน

- สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น ต่อผู้ลงทุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

- องค์กรดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับพรบ.ความปลอดภัยฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มเสนอราคา

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 78,714