Service

บริการของเรา

สร้างความมั่นใจให้ทุกหลักสูตรการอบรม ในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของแต่ละมาตรฐาน 

ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยการเน้นการฝึกปฏิบัติ Workshop, Coaching 

นำปัญหาที่องค์กรมีอยู่มาปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และสามารถปฏิบัติได้หลังจบการอบรม 

สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือการแก้ปัญหากับทีมงานได้ตลอด

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ดูรายละเอียด ISO 9001 ดูรายละเอียด ISO 14001

IATF 16949:2016

ISO 45001:2018

ดูรายละเอียด IATF 16949 ดูรายละเอียด ISO 45001

ISO 13485:2016

ISO 50001:2018

ดูรายละเอียด ISO 13485 ดูรายละเอียด ISO 50001

ISO/IEC 17025:2017

GHP / HACCP

ดูรายละเอียด ISO 17025 ดูรายละเอียด GMP/HACCP

FSSC 22000

ISO 22000:2018

ดูรายละเอียด FSSC 22000 ดูรายละเอียด ISO 22000

มอก.

ดูรายละเอียด มอก.
Visitors: 26,925